Test & Measurement, Education & Training & 3D Printers

nac Image Technology

nac Image Technology là nhà cung cấp hàng đầu các hệ thống phân tích chuyển động và hình ảnh với tốc độ cao phục vụ cho công việc của các kỹ sư nghiên cứu, thử nghiệm và mang lại sự cạnh tranh. Nac mở rộng tầm nhìn giới hạn của con người thông qua bằng cách sử dụng phần mềm điện tử và quang học mới nhất để tạo ra hệ thống hình ảnh tiên tiến.