Điều khoản sử dụng

Xin chào bạn đến với www.vecomtech.com của ADT SYSTEMS (Vietnam) (“chúng tôi”) ! Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản thỏa thuận về sử dụng Trang Web mà không cần thông báo cho bạn. Điều đó đồng nghĩa việc bạn sử dụng trang web này là bạn đồng ý với các điều khoản sau đây.

1. HỢP NHẤT. Đây là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và ‘. Vecomtech Co., Ltd ‘(“chúng tôi”, “chúng tôi”, “công ty”). Bằng cách sử dụng trang web Internet tại ‘. Https://vecomtech.com. ‘(“Trang web”), bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bất cứ lúc nào bạn thấy các Điều khoản Sử dụng này không được chấp nhận, bạn phải rời khỏi Trang web ngay lập tức và ngừng sử dụng nó.

2. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cho phép bạn điều khiển việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Một tuyên bố đầy đủ về chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi có thể được tìm thấy bằng cách nhấp vào đây. Chính sách bảo mật của chúng tôi được kết hợp rõ ràng trong Thỏa thuận này bằng cách tham khảo này.

3. LUẬT PHÁP HÀNH CHÍNH Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu theo luật pháp của California và Hoa Kỳ và được điều chỉnh bởi luật của Hoa Kỳ, mà không đề cập đến các quy tắc liên quan đến xung đột pháp luật. Trang này được sử dụng cho các cá nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ.

4. Tuổi tối thiểu. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để truy cập và tham gia vào trang này. Bạn đảm bảo và đảm bảo rằng bạn ít nhất 18 tuổi và có thể tham gia vào Thỏa thuận này từ góc độ pháp lý.

5. KÝ TƯ VÀ NHẬP KHẨU EBOOK. Bạn có tùy chọn, nhưng không bắt buộc, để đăng ký và nhận một Sách điện tử miễn phí từ chúng tôi. Nếu bạn làm như vậy, bạn đồng ý nhận được email từ chúng tôi về bản chất thương mại.

6. TRUYỀN THÔNG EMAIL. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, bạn hoàn toàn đồng ý và đồng ý nhận email phản hồi từ chúng tôi. Những liên lạc qua email này có thể mang tính thương mại hoặc phi thương mại. Email phi thương mại có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề hành chính và thông báo về những thay đổi đối với các Điều khoản, Chính sách Bảo mật hoặc các tài liệu khác của trang web.

7. SỬ DỤNG PHẦN MỀM. Công ty có thể cung cấp phần mềm nhất định cho bạn từ Trang web. Nếu bạn tải phần mềm từ trang web, phần mềm, bao gồm tất cả các tệp và hình ảnh có trong hoặc được tạo ra bởi phần mềm và các dữ liệu kèm theo (gọi chung là “Phần mềm”) được coi là được Công ty cấp phép, cho cá nhân, phi thương mại, Chỉ sử dụng tại gia. Công ty không chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ cho Phần mềm và Công ty giữ nguyên quyền sở hữu đầy đủ và hoàn chỉnh cho Phần mềm cũng như tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Bạn không thể bán, phân phối lại hoặc sao chép Phần mềm, cũng không được bạn dịch ngược, đảo ngược kỹ sư, tháo rời, hoặc bằng cách khác Chuyển đổi Phần mềm sang một hình thức con người có thể hiểu được. Tất cả các nhãn hiệu và biểu tượng được sở hữu bởi Công ty hoặc người cấp phép và bạn không được sao chép hoặc sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào.

8. NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG. Bằng cách đăng tải, tải xuống, hiển thị, thực hiện, chuyển hoặc phân phối thông tin hoặc nội dung khác (“Nội dung Người dùng”) vào trang web, bạn đang cấp cho Công ty, các chi nhánh, viên chức, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý và đại diện của , Giấy phép không độc quyền để sử dụng Nội dung Người dùng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp Internet của Công ty, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, các đại lý và các đại diện, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sao chép, Hiển thị công khai, trình diễn, sao chép, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại Nội dung Người dùng. Bạn sẽ không được bồi thường cho bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Bạn đồng ý rằng Công ty có thể xuất bản hoặc tiết lộ tên của bạn liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn. Bằng cách đăng Nội dung Người dùng trên trang web, bạn đảm bảo và cho biết rằng bạn sở hữu các quyền đối với Nội dung Người dùng hoặc được ủy quyền để đăng, phân phối, hiển thị, thực hiện, truyền tải hoặc phân phối Nội dung Người dùng.

9. TUÂN THỦ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ. Khi truy cập trang web, bạn đồng ý tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Việc sử dụng trang web của bạn luôn bị chi phối bởi và phải tuân theo các luật về sở hữu bản quyền và sử dụng sở hữu trí tuệ. Bạn đồng ý không tải lên, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền tải, hoặc phân tán dưới bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào (gọi chung là “Nội dung”) vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc tài sản trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bên thứ ba. Bạn đồng ý tuân thủ luật pháp liên quan đến quyền sở hữu bản quyền và sử dụng sở hữu trí tuệ và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nào của pháp luật có liên quan và đối với bất kỳ hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba gây ra bởi bất kỳ Nội dung nào mà bạn cung cấp hoặc truyền tải, Truyền qua User ID của bạn. Gánh nặng chứng minh rằng bất kỳ Nội dung nào không vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba chỉ riêng với bạn. Tất cả các Vấn đề Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ đều được xử lý theo Chính sách DMCA của chúng tôi mà bạn có thể truy cập qua liên kết DMCA ở cuối trang.

10. NỘI DUNG KHÁC. Bạn đồng ý không tải lên, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền tải, hoặc phân tán dưới bất kỳ hình thức nào khác mà (a) phỉ báng, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, lăng mạ, hoặc đe dọa; (B) ủng hộ hoặc khuyến khích những hành vi có thể gây ra hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia, hoặc nước ngoài; (C) quảng cáo hoặc nói cách khác thu hút các quỹ hoặc là một sự gạ gẫm cho hàng hoá hoặc dịch vụ; Hoặc (d) cung cấp lời khuyên y tế cho người dùng khác. Công ty có quyền chấm dứt việc bạn nhận, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bằng cách sử dụng trang web và, nếu có thể, để xóa bất kỳ tài liệu nào từ các máy chủ của nó. Công ty dự định hợp tác đầy đủ với các quan chức thực thi pháp luật hoặc các cơ quan trong việc điều tra bất kỳ vi phạm nào của các Điều khoản này hoặc của bất kỳ luật hiện hành.

11. Tuân thủ luật pháp sở hữu trí tuệ. Khi truy cập trang web, bạn đồng ý tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Việc bạn sử dụng trang web luôn bị chi phối bởi và phải tuân theo các luật về sở hữu bản quyền và sử dụng sở hữu trí tuệ. Bạn đồng ý không tải lên, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền tải, hoặc phân tán dưới bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào (gọi chung là “Nội dung”) vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc tài sản trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bên thứ ba. Bạn đồng ý tuân theo luật liên quan đến quyền sở hữu bản quyền và sử dụng tài sản trí tuệ, và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm bất kỳ luật có liên quan và đối với bất kỳ hành vi xâm phạm các quyền của bên thứ ba gây ra bởi bất kỳ Nội dung mà bạn cung cấp hoặc truyền tải, hoặc được cung cấp hoặc Truyền qua tài khoản của bạn. Gánh nặng chứng minh rằng bất kỳ nội dung nào không vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba chỉ riêng với bạn.

12. KHÔNG ĐẢM BẢO. CHÚNG TÔI T DIS CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM. CHÚNG TÔI LÀ MỘT SITE CÓ SẴN CÓ “NHƯ TRONG” KHÔNG CÓ BẢO HÀNH MỌI LOẠI. BẠN đang lách CỦA BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI HOẶC MẤT TỪ VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ. MỞ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ, CHÚNG TÔI MỘT CÁCH RÕ RÀNG TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MỌI BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC RẰNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB HAY DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

13. TRÁCH NHIỆM PH LU THUẬT. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC GIỚI HẠN. MỞ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HOẶC DO HẬU QUẢ VIỆC MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT DỮ LIỆU, BẤT KỂ sự thật của những thiệt hại ) PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU KHÁC HOẶC DỊCH VỤ DO DOANH NGHIỆP CUNG CẤP CỦA BẠN. Giới hạn này sẽ được áp dụng bất kể thiệt hại phát sinh do vi phạm hợp đồng, hành vi vi phạm, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý hoặc hình thức hành động nào khác.

14. CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web hoặc tài liệu của bên thứ ba. Chúng tôi làm việc với một số đối tác mà các trang web Internet có thể được liên kết với Trang web. Bởi vì chúng tôi đã không kiểm soát nội dung và hoạt động của các trang web đối tác và liên kết, chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác, tiền tệ, nội dung hoặc chất lượng của thông tin được cung cấp bởi các trang web đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho ngoài ý muốn, bị phản đối, không chính xác , Gây hiểu nhầm, hoặc nội dung bất hợp pháp có thể cư trú trên các trang web đó. Tương tự như vậy, bất cứ lúc nào trong mối liên hệ với việc bạn sử dụng trang web, bạn có thể truy cập đến các mục nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web) được sở hữu bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không đảm bảo về, và không chịu trách nhiệm về độ chính xác, tiền tệ, nội dung hoặc chất lượng nội dung của bên thứ ba này, và rằng, trừ khi được quy định khác, các Điều khoản Sử dụng này sẽ chi phối việc bạn sử dụng bất kỳ Và tất cả các nội dung của bên thứ ba.

15. CẤM SỬ DỤNG. Chúng tôi áp đặt các hạn chế nhất định đối với việc sử dụng Trang web của bạn. Bạn không được vi phạm hoặc cố gắng vi phạm bất kỳ tính năng bảo mật nào của Trang web, bao gồm, nhưng không hạn chế, (a) truy cập nội dung hoặc dữ liệu không dành cho bạn, hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập; (B) cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra tính dễ tổn thương của Trang web, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng liên quan nào, hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc chứng thực mà không được phép; (C) can thiệp hoặc cố can thiệp vào dịch vụ cho bất kỳ người sử dụng, máy chủ, hoặc mạng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách gửi một vi-rút vào trang web, quá tải, “lũ lụt”, “spam”, “gửi bom” Đâm trúng “hoặc tiến hành một cuộc tấn công” DDOS “trên trang web; (D) Sử dụng trang web để gửi e-mail không mong muốn, bao gồm, nhưng không giới hạn, quảng cáo, hoặc quảng cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ; (E) giả mạo bất kỳ tiêu đề gói tin TCP / IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email nào hoặc trong bất kỳ mục đăng nào sử dụng Trang web; Hoặc (f) cố gắng sửa đổi, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời, hoặc bằng cách khác làm giảm hoặc cố gắng để làm giảm đến một hình thức con người có thể nhận thấy bất kỳ mã nguồn được sử dụng bởi chúng tôi trong việc cung cấp trang web. Bất kỳ vi phạm nào về an ninh hệ thống hoặc mạng có thể buộc bạn phải chịu trách nhiệm dân sự và / hoặc hình sự.

16. BẢO ĐẢM. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi về một số hành động và thiếu sót của bạn. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty, các chi nhánh, viên chức, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý và đại diện của họ bất hợp pháp từ bất kỳ và tất cả các yêu cầu, thiệt hại, thiệt hại và / hoặc chi phí của bên thứ ba (bao gồm cả phí luật sư hợp lý Và chi phí) phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, vi phạm Các Điều khoản Sử dụng này, hoặc sự vi phạm của bạn, hoặc xâm phạm bất kỳ người sử dụng nào khác của tài khoản của bạn, về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, mất mát, trách nhiệm pháp lý hoặc yêu cầu như vậy, và sẽ cung cấp cho bạn sự trợ giúp hợp lý, với chi phí của bạn, để bảo vệ bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí như vậy.

17. BẢN QUYỀN. Tất cả nội dung của Trang web hoặc Dịch vụ là: Bản quyền © ‘. 2017. ”. ADT Systems Việt Nam ‘.

18. KHẢ NĂNG TÍNH TRÁCH NHIỆM; TỐT. Nếu vì bất cứ lý do gì, tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Các Điều Khoản Sử Dụng này là không thể thi hành, tất cả các điều khoản và điều kiện khác sẽ vẫn không bị ảnh hưởng và có đầy đủ hiệu lực. Không miễn trừ bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng này sẽ miễn trừ bất kỳ vi phạm nào trước đây, đồng thời hoặc tiếp theo của các điều khoản tương tự hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Hợp đồng này và việc miễn trừ sẽ có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của người có thẩm quyền Đại diện của bên từ bỏ.

19. KHÔNG CẤP PHÉP. Không có gì chứa trên trang web này nên được hiểu là cấp cho bạn một giấy phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hoặc các biểu tượng thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba.

20. UNITED STATES DUY NHẤT. Trang web được kiểm soát và điều hành bởi Công ty từ các văn phòng của nó ở Tiểu bang California. Miền của trang web được đăng ký ở Hoa Kỳ và Trang web được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Đối tượng được nhắm mục tiêu cho trang web này chỉ bao gồm các cá nhân ở Hoa Kỳ. Công ty không tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu hoặc dịch vụ nào mà bạn đã được cấp quyền truy cập đều có sẵn hoặc thích hợp để sử dụng ở các địa điểm khác. Việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Trang web không nên được hiểu là Công ty có mục đích sử dụng có mục đích lợi ích hoặc đặc quyền kinh doanh ở bất kỳ tiểu bang nào hay thẩm quyền nào khác ngoài California và Hoa Kỳ

21. Sửa đổi. Công ty có quyền sửa đổi các Điều khoản này. Nếu Công ty cố gắng thực hiện một sửa đổi như vậy, mà chúng tôi xác định là có ý nghĩa quyết định của chúng tôi, chúng tôi sẽ:

(A) Cung cấp cho bạn thông báo qua email về thay đổi đó 15 ngày trước khi thay đổi có hiệu lực, và
(B) Xuất bản trên trang chủ sự thật là một sửa đổi sẽ được thực hiện.

Nếu một tòa án có thẩm quyền xét xử điều chỉnh Điều khoản sửa đổi này không hợp lệ, thì điều khoản sửa đổi này sẽ bị chấm dứt như một phần của thỏa thuận này. Tất cả các sửa đổi đối với Điều khoản sẽ được chuyển tiếp.

This post is also available in: English

casino online infini88 bonanza88 judi baccarat online  slot slot online togel poker online agen sbobet tangkasnet slot pragmatic slot gacor sbobet slot dana judi online pokerseri  autowin88 ligasedayu  bos88 nuke gaming slot cuan138 gaspol168 ligaplay88 slot5000 sky77 bro138 idn poker toto togel 4d