Kiểm tra độ bền nén cho viên thuốc bằng máy kiểm tra sức bền vật liệu Instron

Kiểm tra nén viên thuốc

Sử dụng phương pháp nén để kiểm tra độ bền của viên thuốc đảm bảo rằng các viên thuốc có thể chịu được nhiều lực tác động trong quá trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển và khâu xử lý. Bài kiểm tra điển hình cho thử nghiệm này đòi hỏi viên thuốc thử nghiệm

Continue reading »

Kiểm tra độ bền cắt bám dính trên mẫu kim loại theo tiêu chuẩn ASTM D 1002

Độ bền bám dính phụ thuộc phần lớn vào điều kiện mà theo đó quá trình diễn ra. Do đó, các biến thể trong quá trình này dẫn đến các biến thể về tính chính xác của các kết quả thu được từ các thử nghiệm độ bền bám dính. Nhà sản xuất có trách nhiệm

Continue reading »