Kiểm tra độ bền cắt bám dính trên mẫu kim loại theo tiêu chuẩn ASTM D 1002

Độ bền bám dính phụ thuộc phần lớn vào điều kiện mà theo đó quá trình diễn ra. Do đó, các biến thể trong quá trình này dẫn đến các biến thể về tính chính xác của các kết quả thu được từ các thử nghiệm độ bền bám dính. Nhà sản xuất có trách nhiệm

Tiếp tục đọc »