Chương trình demo Bluehill Universal bằng bảng điều khiển Dashboard

Từ tháng 10 năm 2018, Vecomtech tiến hành chương trình demo phần mềm Bluehill Universal được điều khiển bằng bảng điều khiển Dashboard  cho dòng máy Instron 3300 và 5900. Mục đích của việc demo là hướng tới lợi ích của khách hàng khi nâng cấp phần mềm mới nhất này. Hiện tại Vecomtech đang

Continue reading »