Các phép thử khác

Buồng hấp, ES 42

Buồng hấp, ES 42

Nồi hấp của Elastocon, ES 42 được sử dụng để thử nghiệm các...

Chi tiết

Dụng cụ xác định tỷ trọng biểu kiến, ES 16

Dụng cụ xác định tỷ trọng biểu kiến, ES 16

Dụng cụ xác định tỷ trọng biểu kiến của hạt nhựa theo ISO ...

Chi tiết

Hardness Reference Blocks, EF 03, EF 04, EF 05

Hardness Reference Blocks, EF 03, EF 04, EF 05

Mẫu độ cứng chuẩn Shore A , Shore D durometers và IRHD testers

Chi tiết

Lò điều nhiệt dạng ống Tube Oven, ES 14

Lò điều nhiệt dạng ống Tube Oven, ES 14

Lò điều nhiệt dạng ống sử dụng để phân tích carbon đen và p...

Chi tiết

Pyrolyse oven for IR-analysis, EP 01

Pyrolyse oven for IR-analysis, EP 01

Tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 4650 và tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương...

Chi tiết

Thiết bị thử độ rít của vải sợi, ES 22

Thiết bị thử độ rít của vải sợi, ES 22

Thiết bị thử độ rít cho nguyên liệu dệt theo tiêu chuẩn ASTM D...

Chi tiết

Thiết bị thử nghiệm tụ sương EB 03

Thiết bị thử nghiệm tụ sương EB 03

Thiết bị thử nghiệm mờ sương là quy trình thử nghiệm mờ sương...

Chi tiết