Thử kiểm tra vải trên máy Instron 3345

Một số ứng dụng kiểm tra cho vải trên máy kiểm tra sức bền vật liệu Instron 3345

Kiểm tra thử bục theo tiêu chuẩn ASTM D3787Kiểm tra thử bending, zipper, bonding


Thử seam slippage