Tủ thử ngưng tụ

Tủ thử nghiệm ngưng tụ

Tủ thử nghiệm ngưng tụ

Phần dưới của buồng kiểm tra được bao phủ bằng nước khử khoáng...

Chi tiết