Thử nghiệm độ bền kéo màng phân cách trong pin xe điện bằng máy kéo nén Instron theo tiêu chuẩn ASTM D882